TournamentDeckRankPlayerArchetype
Toulouse 03-15-2019
Elves 3/11 val-20 Elves