TournamentDeckRankPlayerArchetype
Nice 12-12-2009
Elfes 2/7 Zyphe Elf