TournamentDeckRankPlayerArchetype
Grenoble 09-11-2018
Dinrova tron 2/10 Xxx Ux Tron