TournamentDeckRankPlayerArchetype
Stuttgart 05-05-2019
GW Value 7/31 Timo W Other