TournamentDeckRankPlayerArchetype
Barbacena 09-02-2017
Affinity Thopter 1/8 Tiago Affinity