TournamentDeckRankPlayerArchetype
Strasbourg 03-22-2018
UR Kiln 4/16 Thomas C. Kiln Wee