TournamentDeckRankPlayerArchetype
Montpellier 01-10-2009
5C Control 2/10 Thibault V. Naya