TournamentDeckRankPlayerArchetype
Grenoble 03-03-2020
Jeskai Control 2/10 Simon D. Other Control