TournamentDeckRankPlayerArchetype
Strasbourg 02-06-2019
Faeries 1/16 Simon C. Faeries