TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lille 10-28-2017
Boros Monarch 1/23 Silvain Fovet Boros Grid