TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lille 11-28-2015
Affinity Atog 1/20 Sebastien V. Affinity