TournamentDeckRankPlayerArchetype
Strasbourg 09-05-2018
Dinrova Tron 2/20 Sebastien L. Ux Tron