TournamentDeckRankPlayerArchetype
Effingham 10-28-2017
Slivers 4/13 Payton T Sliver