TournamentDeckRankPlayerArchetype
Strasbourg 03-08-2016
Gobelin 4/8 Pascal RDW