TournamentDeckRankPlayerArchetype
Gatherling 04-26-2020
White Tokens 1/8 Notgood Token