TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyon 06-30-2015
Mono W 1/5 Mathieu C. Weenie White