TournamentDeckRankPlayerArchetype
Perpignan 01-30-2015
Mono Black Aggro 6/22 Louis S MBA