TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyon 08-18-2018
Affinity 4/21 Lefebvre.L Affinity