TournamentDeckRankPlayerArchetype
Ingolstadt 11-09-2013
MBCwLDaE 4/28 Kai S. Smallpox