TournamentDeckRankPlayerArchetype
Indianapolis 08-18-2017
Thermo Burn 2/30 Jason H. Burn