TournamentDeckRankPlayerArchetype
Rouen 02-23-2019
Dinrova Tron 1/9 Guims Ux Tron