TournamentDeckRankPlayerArchetype
Rouen 02-23-2019
tron dinrova 1/9 Guims Ux Tron