TournamentDeckRankPlayerArchetype
Strasbourg 03-31-2016
Affinity 1/6 Gigi Affinity