TournamentDeckRankPlayerArchetype
Stuttgart 05-05-2019
dinrova tron 3/31 Georg W Ux Tron