TournamentDeckRankPlayerArchetype
Mtg-peasant Masters 02-08-2018
Dinrova Tron 4/8 GalacticPresident Ux Tron
Mtg-Peasant 02-02-2018
Jace's Top 1/8 GalacticPresident Jace's Divining Top
Mtg-Peasant 12-28-2017
Elves 1/8 GalacticPresident Elves
Mtg-Peasant 12-23-2017
Dinrova Tron 2/17 GalacticPresident Ux Tron
Mtg-Peasant 11-30-2017
BR Reanimator 1/8 GalacticPresident Reanimator
Mtg-Peasant 11-27-2017
Boros Monarch 1/8 GalacticPresident Boros Grid
Mtg-Peasant 11-27-2017
Kiln Burn 1/8 GalacticPresident Red Assault
Mtg-Peasant 11-22-2017
UG Ghostly 1/8 GalacticPresident Clouds of Witness
Mtg-Peasant 11-21-2017
Jace's Top 1/15 GalacticPresident Jace's Divining Top
Mtg-Peasant 11-03-2017
Wellspring 3/12 GalacticPresident Boros Grid
Mtg-Peasant 10-25-2017
UG Ghostly 3/15 GalacticPresident Clouds of Witness
Mtg-Peasant 10-09-2017
Jace's Top 1/8 GalacticPresident Jace's Divining Top
Mtg-Peasant 10-01-2017
Affinity Atog 1/8 GalacticPresident Affinity
Mtg-Peasant 09-22-2017
RDW 1/8 GalacticPresident RDW
Mtg-Peasant 07-31-2017
Thermo Burn 1/8 GalacticPresident Burn
Mtg-Peasant 07-31-2017
UB Teachings 1/8 GalacticPresident Teachings
Mtg-Peasant 07-19-2017
Dinrova tron 1/14 GalacticPresident Ux Tron
Mtg-Peasant 07-17-2017
RDW 1/8 GalacticPresident RDW
Mtg-Peasant 06-27-2017
MGA 1/25 GalacticPresident MGA
Mtg-Peasant 06-26-2017
UB Teachings 1/15 GalacticPresident Teachings
Mtg-Peasant 06-20-2017
Murasa Tron 1/8 Galacticpresident Ux Tron
Mtg-Peasant 06-20-2017
Wellspring 1/8 Galacticpresident Boros Grid
Mtg-Peasant 06-12-2017
UR Kiln 1/8 GalacticPresident UR Kiln
Mtg-Peasant 06-10-2017
Wellspring 1/22 GalacticPresident Boros Grid
Mtg-Peasant 05-29-2017
Wellspring 1/16 GalacticPresident Boros Grid
Mtg-Peasant 05-22-2017
Faeries 1/8 GalacticPresident U Faeries
Mtg-Peasant 04-30-2017
Faeries 3/16 GalacticPresident U Faeries
Mtg-Peasant 04-24-2017
UG Ghostly 1/8 GalacticPresident Clouds of Witness
Mtg-Peasant 04-10-2017
MGA 1/8 GalacticPresident MGA
Mtg-Peasant 03-27-2017
Faeries 3/14 GalacticPresident U Faeries
Mtg-Peasant 03-16-2017
Orzhov Devotion 3/14 GalacticPresident Bx Devotion
Mtg-Peasant 03-15-2017
Orzhov Devotion 2/16 GalacticPresident Bx Devotion
Mtg-Peasant 03-15-2017
Jace's Top 1/16 GalacticPresident Jace's Divining Top
Mtg-peasant Masters 02-07-2017
Br Devotion 1/8 GalacticPresident Bx Devotion
Mtg-Peasant 02-06-2017
Affinity Atog 3/14 GalacticPresident Affinity
Mtg-Peasant 11-21-2016
Blue Drake 1/8 GalacticPresident Other Combo
Mtg-Peasant 11-13-2016
The Rack 2/12 GalacticPresident The Rack
Mtg-Peasant 10-22-2016
UG Madness 1/8 GalacticPresident Madness
Mtg-Peasant 10-18-2016
Wellspring 1/20 GalacticPresident Boros Grid
Mtg-Peasant 09-25-2016
The Rack 2/18 GalacticPresident The Rack
Mtg-Peasant 07-16-2016
Heroic 3/10 GalacticPresident Heroic
Mtg-Peasant 06-24-2016
The Rack 3/19 GalacticPresident The Rack
Mtg-Peasant 05-26-2016
G Ramp 5/17 GalacticPresident Ramp
Mtg-Peasant 04-26-2016
RDW Skin Invasion 2/24 GalacticPresident RDW
Mtg-Peasant 03-31-2016
Affinity Control 2/18 GalacticPresident Affinity
Mtg-Peasant 09-28-2015
White Heroic 1/28 GalacticPresident Heroic
Mtg-Peasant 05-20-2015
BR Masochism 1/6 GalacticPresident Sacrifice
Mtg-Peasant 02-25-2015
Infect 2/8 GalacticPresident Infect