TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lille 01-02-2016
MonoG Poison 3/18 François Pawlaczyk Infect