TournamentDeckRankPlayerArchetype
Nantes 12-22-2018
Stockpile 8/36 Evan M. Wee Bee