TournamentDeckRankPlayerArchetype
Milwaukee 08-05-2001
Goblinn Bomb 4/128 Erik W. RDW