TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyon 10-28-2017
Affy Atog 16/115 Eddy V. Affinity