TournamentDeckRankPlayerArchetype
Saint-Maximin 04-13-2019
Dinrova Tron 1/22 Christophe A. Ux Tron