TournamentDeckRankPlayerArchetype
Toulouse 09-21-2018
MARDU MIDRANGE 3/12 Chou Boros Token