TournamentDeckRankPlayerArchetype
Toulouse 05-29-2016
Heroic 4/8 Brian M. Heroic