TournamentDeckRankPlayerArchetype
Clermont-Ferrand 10-15-2021
Mono W Oketra 4/18 Romain R. MWC