TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
kjhgkjygkjg 3/113 kuytty Affinity