TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
;jjhjkhljkh 6/113 kjlkjh Affinity