TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
kuyguygkj 2/113 kjhgkjhg Affinity
jhgkjhg 4/113 kjhgkjhg Affinity