TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
kgkjhgkhg 8/113 kjhgkhg Affinity