TournamentDeckRankPlayerArchetype
New York 11-04-1972
kjjhgkh 1/110 kjhghjg To delete