TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
kjjhgkh 1/113 kjhghjg Affinity