TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
kjhgkjg 5/113 jkhgkjhg Affinity