TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-04-1972
khgkjhg 7/113 jhgjhgkjhg Affinity