TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-08-1979
,hgfjhgf 4/90 jhghg Affinity