TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-08-1979
hgjghjg 7/90 jghg Affinity