TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyons 11-08-1979
jhg 8/90 hgf Affinity