TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyon 10-06-2018
Boros Grid 1/14 Maxime Dumas Boros Grid