TournamentDeckRankPlayerArchetype
Lyon 01-27-2019
Dinrova Tron 4/16 Jame Truffaz Ux Tron