TournamentDeckRankPlayerArchetype
Mtg-Peasant 05-10-2020
Faeries 2/13 Simon16dice Faeries