TournamentDeckRankPlayerArchetype
Indianapolis 07-24-2003
UR Forbidian 3/27 Nick B. Other