TournamentDeckRankPlayerArchetype
Toulouse 01-12-2018
Oketra 2/10 Jean-Michel MWC